List Prezydenta RP, Pana A. Dudy

Wszyscy Szanowni Uczestnicy dzisiejszej uroczystości,
Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Czcigodny Ojcze Dyrektorze,
Szanowni Pracownicy i Przyjaciele Radia Maryja,
Szanowna Rodzino Radia Maryja!

Obchodzimy w tym roku setną rocznicę doniosłego wydarzenia. Sto lat temu wielkim sukcesem naszych przodków stała się wiktoria warszawska, zwana też „cudem nad Wisłą”. Cudem – dlatego, że było to zwycięstwo ogromne i przełomowe, ratujące Rzeczpospolitą w chwili śmiertelnego zagrożenia. Mówimy również o cudzie, bo nie sposób nie dostrzec w tym triumfie także szczególnego błogosławieństwa Opatrzności dla wysiłków i poświęcenia Polaków, wspólnoty ludzi złączonych jedną wiarą, ideą patriotyczną i narodową, walczących w imię dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

W tym sensie można także mówić o dziełach Radia Maryja. To właśnie tutaj, nad Wisłą w Toruniu, przed niemal trzydziestu laty zrealizowano przedsięwzięcie o ogromnym wpływie na bieg polskich spraw, na polską rzeczywistość społeczną, kulturową i duchową. Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja.

Przede wszystkim przyciąga uwagę Państwa przesłanie, które w świecie naznaczonym konfliktami i radykalnymi przemianami cywilizacyjnymi od lat niezachwianie głosi wyraźne, ewangeliczne: „tak – tak, nie – nie”. Przesłanie wskazujące na wartości, które są fundamentem zachodniej cywilizacji i od ponad tysiąca lat stanowią rdzeń polskiej tożsamości. Jest to tym istotniejsze, że wśród zgiełku współczesnego świata nie brakuje przecież przekłamań, manipulacji i fałszywych obietnic. Orężem przeciw nim jest prawda i wolne słowo. Z takim przekonaniem Radio Maryja pełni swoją społeczną służbę.

Wspaniałą Państwa umiejętnością jest wnikliwe wsłuchiwanie się w głosy Polaków. Radio Maryja obudziło w milionach rodaków poczucie podmiotowości, bycia suwerenem i gospodarzem we własnym kraju. To dzięki Radiu Maryja głos ludzi wierzących, wiernych tradycyjnym wartościom zyskał tak wielkie znaczenie w debacie publicznej. Jak słusznie stwierdził Cyprian Kamil Norwid: „Polacy albowiem używają powiedzenia »nie ma co mówić« wtedy, gdy jest bardzo wiele do mówienia”. Dotarcie do tych, którzy nie mówili, bo czuli się zagłuszeni i zmarginalizowani, bo często przeżywali gorycz samotności i opuszczenia, bo nie widzieli szans na pozytywne zmiany – oraz wyciągnięcie ku nim ręki, uznanie ich godności, otoczenie ich szacunkiem i empatią, to wielka zasługa Radia Maryja.

„Trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie (…) Powinniśmy być jak miasto na górze, jak widoczna dla wszystkich lampa na świeczniku, aby nasze światło świeciło przed ludźmi podobnie jak latarnia morska, która wskazuje drogę do bezpiecznego portu.” Tak w pierwszych latach istnienia rozgłośni mówił do Rodziny Radia Maryja święty Jan Paweł II. Prowadzone przez Państwa przedsięwzięcia wiernie i niestrudzenie wypełniają tę wielką misję – i jestem przekonany, że z równym powodzeniem wypełniać ją będą także w przyszłości. Na ręce Ojca Dyrektora składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Patronki nad wszystkimi dziełami wywodzącymi się ze środowiska Radia Maryja.

Tegoroczne obchody są odmienne niż dotychczasowe, ze względu na zagrożenia i sanitarne reguły związane z pandemią. Skoro jednak tutaj, na miejscu, nie może być tak licznego jak zawsze grona uczestników, to tym większy jest krąg zgromadzonych przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczących duchowo w tych ważnych uroczystościach. Pragnę złożyć wszystkim twórcom Radia Maryja, TV Trwam, Naszego Dziennika, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a także Parku Pamięci Narodowej wyrazy wielkiego uznania. Dziękuję za – tak nam wszystkim potrzebne zwłaszcza w dobie pandemii – duchowe pokrzepienie, za umacnianie poczucia wspólnoty, solidarności i bliskości między ludźmi. Głęboko ufam, że nieodległa jest już chwila pełnego powrotu do normalnego życia. Życzę Państwu wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda