Obrona Dobrego Imienia

Committee for the Defence and Propagation of the Good Name of Poland and the Poles

The Committee was established in June 1996 after a large demonstration in front of the Toronto Star building, organized by the Canadian Polish Congress, to protest articles blackening the good name of Poland and the Poles.  Despite interventions by the Polish community, that newspaper continued to refer to “Polish concentration camps” knowing full well that these were Nazi concentration camps built and operated by the Germans in occupied Poland.  The Committee endeavours to respond to such falsifications of Polish history.

A “defence fund” was opened at the St. Stanislaus – St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union in Toronto (#75158) to raise funds to support the work of the Committee.

The Committee’s work includes the following:

 1. Inspiring, promoting and coordinating the CPC’s work with respect to the defence of the good name of Poland and the Poles;
 2. Tracking the appearance of articles in the mass media (newspapers, radio, TV) and other publications (books, etc.) which offend the Polish ethnic group and falsify Poland’s history;
 3. Responding to articles and other publications libelling the Polish community;
 4. Informing the Polish community about matters, which portray it in a negative light;
 5. Encouraging the Polish community to write to the English-language mass media to correct misinformation about Polish matters;
 6. Encouraging Poles to write about their experiences during World War II and the communist era, especially about the “Polish Holocaust”, in order to preserve a historical record for future generations;
 7. Supporting publications, especially those appearing in English, based on historical truth, which describe the Polish experience in World War II and under communist rule;
 8. Conducting research and preparing materials for publication on the Canadian Polish Congress website.

Komitet Obrony i Propagowania Dobrego Imienia Polaka i Polski

Komitet utworzono w czerwcu 1996r. po wielkiej polonijnej demonstracji przed budynkiem “Toronto Star” zorganizowanej przez Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK) w odpowiedzi na oszczercze i szkalujące Polskę i Polaków artykuły ukazujące się na łamach tego dziennika.  Pomimo protestów Polonii, dziennik nadal wspominał o “polskich obozach koncentracyjnych” w pełni wiedząc że były to niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne zbudowane w okupowanej Polsce.  Komitet walczy przeciwko takim oszczerstwom oraz innym zafałszowaniom historii polskiej.

Założono wówczas konto w Credit Union w Toronto (#75158) celem zbierania funduszy na utrzymanie działalności Komitetu który:

 1. inspiruje, propaguje i koordynuje działalność KPK  w zakresie Obrony  Dobrego Imienia Polski i Polaków;
 2. monitoruje anglojęzyczne “mass media” (prasa, radio, tv) oraz inne publikacje, książki, itp., wychwytując  doniesienia krzywdzące i obrażające naszą grupę etniczną lub fałszujących naszą historię;
 3. pisze listy do prasy anglojęzycznej i do wydawnictw w odpowiedzi na krzywdzące naszą grupę artykuły;
 4. występuje w środkach masowego przekazu celem informowania środowiska polskiego o publikacjach, które stawiają nas w fałszywym świetle;
 5. zachęca Polaków i osoby pochodzenia polskiego do pisania listów protestacyjnych i artykułów do prasy polsko- i anglojęzycznej;
 6. zachęca Polaków do opisywania swoich przeżyć z okresu Drugiej Wojny Światowej oraz okresu stalinowskiego, aby utrwalić dla historii dzieje naszych przodków, a w szczególności “polskiego holocaustu”;
 7. popiera publikacje, zwłaszcza w języku angielskim, odkłamujące naszą, i nie tylko naszą historię, oraz przeżycia Polaków z okresu Drugiej Wojny Światowej i okresu walki z komunizmem;
 8. prowadzi badania, zbiera informacje i przygotowuje materiały publikowane następnie na stronie internetowej KPK.

Why it matters not to refer to Nazi German camps as “Polish”


A Tangled Web

Polish-Jewish Relations in Wartime Northeastern Poland and the Aftermath
by Mark Paul

The Internet edition is posted on-line in three parts:


Neighbours on the Eve of the Holocaust

Polish-Jewish Relations in Soviet-Occupied Eastern Poland, 1939-1941
by Mark Paul

Patterns of Cooperation, Collaboration and Betrayal

Jews, Germans and Poles in Occupied Poland during World War II
by Mark Paul


Polish-Jewish Relations in Dąbrowa Tarnowska County

A Much Needed Corrective to Jan Grabowski’s Hunt for the Jews
by Mark Paul

Another Look at Buczacz County

A Fact-Based Inquiry into Omer Bartov’s Anatomy of a Genocide
by Mark Paul

Spiegelman’s MAUS – Poles as Pigs


The Warsaw Ghetto Uprising and the Poles
The Untold Story


Traditional Jewish Attitudes Toward Poles

by Mark Paul


Facts from Poland

by Piotr Witakowski


Viewpoints/Punkty Widzenia
Archives/Archiwum

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997